Over Taptoe Delft

Sinds 1996 is Taptoe Delft terug als een zeer succesvolle burgertaptoe én behoort inmiddels tot één van de beste taptoes van Nederland. Diverse facetten dragen hieraan bij, zoals de Nationale- en Internationale deelnemers van topniveau, het decor van de historische Delftse Markt, speciale licht- en beeldeffecten, het geluid en iedere editie een show spektakel met een eigen thema.

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer, en de interne- en externe communicatie.

Zij draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden verdeeld over de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit maximaal 7 personen; het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Daarnaast wordt de projectleiding belegd bij een bestuurslid, die tevens de aansturing van de diverse werkgroepen coördineert.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

De projectleider geeft leiding aan de taptoecommissie. De commissie wordt verder gevormd door werkgroepsleiders, die individueel verantwoordelijk zijn voor de aandachtsgebieden zoals o.a.:
– Werkgroep Programma
– Werkgroep PR en Communicatie
– Werkgroep Streetparade
– Werkgroep Techniek
– Werkgroep Back Office
– Werkgroep Verkoop
– Werkgroep Catering
– Werkgroep Veiligheid 

De werkgroepsleiders voeren de hun toebedeelde taken uit binnen de door de projectleider gedelegeerde bevoegdheden. Zij leggen hierover periodiek verantwoording af aan de projectleider.

De verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie van Taptoe Delft is in handen van de projectleider. 

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. Dit geldt ook voor de leden van de taptoecommissie. De kosten die individuele bestuursleden maken komen niet voor rekening van de stichting, tenzij vooraf door het bestuur is bepaald dat deze wel mogen worden gedeclareerd.

Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar en verder zo vaak als het bestuur dit wenselijk acht. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.

Het bestuur en de taptoecommissie komen zoveel als wenselijk bijeen.

De klankbordgroep is opgericht in 2013 vanuit de behoefte aan feedback, inspiratie, opvattingen, etc. vanuit een ander perspectief, deskundigheid of visie. De klankbordgroep is geen formeel orgaan. Ieder lid van de klankbordgroep neemt op persoonlijke titel deel aan de bijeenkomsten met het bestuur. Adviezen zijn niet bindend. Het bestuur en de klankbordgroep komen in principe tweemaal per jaar bijeen.

Stichting Taptoe Delft heeft zich in de loop der jaren een aantal doelen gesteld. In april 2012 heeft de stichting weer een van haar doelen kunnen verwezenlijken d.m.v. de installatie van een Comité van Aanbeveling.

In het stadhuis te Delft hebben 10 vooraanstaande personen, die binnen een bepaalde sector van de samenleving grote bekendheid en erkenning genieten, besloten hun naam te verbinden aan Taptoe Delft door zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling. Zij geven daarmee aan achter het beleid en de doelstellingen van Stichting Taptoe Delft te staan.

De stichting is hen daar zeer erkentelijk voor.

Wij noemen graag:
Mw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenhart, Burgemeester van Delft
Dhr. E Hoogendijk, Ontdek Culinaire Nederland
Dhr. A.W.Th. Mulder, CEO Inventive ERP Software B.V.
Dhr. Bernd J.J.A. Schneider, Raad van commissarissen van International Innovation Company
Dhr. J. Smit, Commissaris van de Koning provincie Zuid-Holland
Dhr. Dr. J.M. Schröder, Voormalig President-directeur Martinair Holland
Dhr. E. Turabaz, Manager International Sales IKEA Systems B.V.
Dhr. D. Wiegman, Eigenaar Delft Business

In 2010 is Stichting Taptoe Delft toegetreden tot de IATO, de International Association of Tattoo Organizers, een informele vereniging van organisatoren van de meest bekende en prestigieuze internationale taptoes. Jaarlijks komen organisatoren van hoor cultureel niveau en betekenis bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, te brainstormen en niet in de minste plaats om contacten te leggen met buitenlandse bands en groepen. Een uitgelezen kans om niet alleen Taptoe Delft, maar vooral om Delft wereldwijd als taptoestad op de kaart te zetten.

Stichting Taptoe Delft is een door de belastingdienst erkende culturele instelling. Hierdoor is een gift aan de Stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit kan al snel een voordeel van 40% tot 50% opleveren. Door deze erkenning is de Stichting een zogenaamde ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Klik hier voor de ANBI gegevens

Sponsor worden?

Sponsor/partner worden van één van mooiste muziekevenementen van Nederland?

Klik hier en meld u aan!

Word “Vriend van de taptoe”

Draagt u Taptoe Delft een warm hart toe? Als ´Vriend van Taptoe Delft´ steunt u ons om de kwaliteit van één van Nederlands mooiste evenementen voort te kunnen zetten.

Klik hier om vriend te worden!

Vrijwilliger worden?

Bij de organisatie van Taptoe Delft komt veel kijken. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om ons team te versterken. Zin om jouw vrijwillige steentje bij te dragen aan het mooiste muzikale evenement van Nederland?

Klik hier en meld u aan!

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan van 2015 – 2018 (PDF)

Download hier het beleidsplan
Financiële rapportage 2017
Financiële rapportage 2018