Loading...

Algemene Verordening Gegevensbescherming   – Privacy Statement  

De website, inclusief de subdomeinen die hieraan gekoppeld zijn, wordt beheerd door de Stichting Taptoe Delft, een Stichting die in Delft (Nederland) is gevestigd en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel te Delft onder nummer: 41147212.

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Op deze pagina kunt u lezen hoe Stichting Taptoe Delft omgaat met persoonsgegevens die via de internetsite binnenkomen of worden verstrekt. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die op 1 september 2001 in werking is getreden.

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een (contact)persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een E-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is toezichthouder op deze wet.

Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Waarom verzamelt Stichting Taptoe Delft gegevens?

 1. Stichting Taptoe Delft wenst de mensen die geïnteresseerd zijn in het evenement te informeren over de vorderingen en ontwikkelingen ten behoeve van Taptoe Delft.
 2. Stichting Taptoe Delft heeft ten behoeve van de organisatie van het evenement de gegevens nodig van haar vrijwilligers om deze te informeren over het evenement alsmede omtrent de werkzaamheden welke van hen verwacht worden gedurende het evenement.
 3. Stichting Taptoe Delft wil haar evenement graag verbeteren en wil in het kader daarvan haar bezoekers graag vragen naar hun op- en aanmerkingen door middel van een enquête aan het einde van een evenement.
 4. Stichting Taptoe Delft sluit contract met diverse afnemers en orkesten ten behoeve van het organiseren van het evenement.

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, E-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door Stichting Taptoe Delft gebruikt worden voor diverse doeleinden.

Van elke geregistreerde relatie is schriftelijk toestemming gevraagd om zijn/haar gegevens voor de gestelde doeleinden te gebruiken. Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven gebruik wij uw gegevens om u per E-mail en/of sms te benaderen met nieuws over, evenementen van en acties door Stichting Taptoe Delft.

Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie van Stichting Taptoe Delft en haar acties toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).

Bezoekers die zich hebben geabonneerd op onze nieuwsbrief kunnen het abonnement op elk moment via de nieuwsbrief opzeggen, waardoor de gegevens van de abonnee zullen worden verwijderd. Leden zijn automatisch abonnee. 

Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit om onze administratie en diensten beter te kunnen afstemmen.

Aan wie kan Stichting Taptoe Delft gegevens verstrekken?

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting Taptoe Delft geen persoonsgegevens aan derden:

 • tenzij Stichting Taptoe Delft wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden

Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?

 • Ten aanzien van elke vrijwilliger dienen wij in het bezit te zijn van de naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede het e-mailadres.
 • Bepaalde informatie wordt automatisch verzameld. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Het betreft hier informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internetbrowser en type operatingsystem dat u gebruikt. Deze gegevens kunnen aan uw gegevens worden gekoppeld. Dit zijn metingen ten behoeve van statistieken en dit wordt door een extern bedrijf beheerd. Het externe bedrijf is specifiek en alleen voor dit doel geselecteerd. Dit bedrijf kan ook de provider zijn bij wie dit domein wordt gehost. 
 • Er kan gebruik gemaakt worden van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website(s) kan worden herkend. De cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. De cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden, te identificeren.

Als u bezwaar tegen het gebruik van cookies heeft, moet u in uw browser ‘cookies off’ instellen of de ‘cookies off’ -button aanklikken. Accepteert u de cookies, dan blijven ze gedurende een aantal jaren in uw computer.

Stichting Taptoe Delft zal de IP adressen en cookies niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Wij gebruiken de diensten van dit bedrijf om de effectiviteit van onze website te verbeteren. Mocht blijken dat een specifieke bezoeker moedwillig de website wil corrumperen, dan zullen maatregelen getroffen worden om deze bezoeker uit te sluiten van verder bezoek.

Is Stichting Taptoe Delft verantwoordelijk voor andere websites?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Stichting Taptoe Delft verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hoe beschermt Stichting Taptoe Delft de gegevens?

 1. Stichting Taptoe Delft draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 2. Alleen relaties die zich hebben aangemeld, krijgen algemene informatie vanuit ons evenement.
 3. Bestellingen uit de webshop verlopen via de normale en standaard manier. Er wordt niet om rekeningnummers gevraagd en er kan niet via een automatische internetverwerking worden betaald. Wanneer dit wel gaat gebeuren dan zal een beveiligde lijn worden toegepast. Dit is verbinding op basis van een zogenoemde Secure Socket Layer (SSL). Dat is een moderne beveiligingstechniek waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien.
 4. Stichting Taptoe Delft heeft het recht om reacties op discussies, gastenboek of enquêtes zonder opgaaf van reden van de site te verwijderen, indien is gebleken dat de reactie voldoet aan onwettig, schadelijk, obsceen, seksistisch, beledigend, denigrerend, bedreigend, vulgair, smadelijk, hatelijk, lasterlijk, onbetamelijk, onterend, racistisch of discriminerend, of om een andere reden verwerpelijk is.
 5. Deze website wordt gehost door een externe partij. Deze externe partij is contractueel verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken.

Welke rechten heeft u?

 1. U heeft het recht Stichting Taptoe Delft te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. Stichting Taptoe Delft zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Stichting Taptoe Delft kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u Stichting Taptoe Delft verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor specifieke doeleinden gebruikt mogen worden.
 2. Stichting Taptoe Delft legt persoonsgegevens vast van (oud)leden, abonnees, collega verenigingen en anderen met wie intensief contact is geweest. Deze gegevens worden gebruikt om de (abonnee)overeenkomst uit te voeren en/of om u te informeren over voor u relevante activiteiten, artikelen en evenementen van Stichting Taptoe Delft.
 3. Als u op deze informatie geen prijs stelt, of als u uw toestemming voor het gebruik van uw E-mailadres wilt intrekken, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan onderstaand contactadres.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Stichting Taptoe Delft kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Stichting Taptoe Delft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Taptoe Delft. E-mail: secretariaat@taptoedelft.nl.